Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Manitu Solar Kft. (a továbbiakban: Társaság) nagykereskedelmi tevékenységének és szolgáltatásainak feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF a Társaság által forgalmazott termékek értékesítése során az ügyfeleivel kötött minden adásvételi / szállítási szerződésre irányadó, amennyiben az érintett felek írásban eltérően nem állapodtak meg. A jelen ÁSZF a keltezésnél érvényes napon lép hatályba.

 1. A Társaság adatai:

      nagyker@manitusolar.hu

 1. A tevékenységi kör meghatározása

Napelemek és fotovoltaikus rendszerek alkatrészeinek nagykereskedelme.

 1. A vevői kör meghatározása

A Társaság vevői körébe tartozónak tekinti a napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozó gazdasági társaságokat és egyéni vállalkozókat, amelyek / akik tevékenységi körében a villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme és napelemes szerelés megtalálható. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön. A Társaság rögzíti, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek irányába nem értékesít árukat a nagykereskedésében, ezért a jogügyletekre nem alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet. A továbbiakban a fenti vevői körbe tartozó személy: Vevő.

 1. Az adásvételi / szállítási szerződés létrejötte

A Vevő telefonon, elektronikus levélben vagy személyesen adhatja le a rendelési igényét az ügyfélszolgálaton. Az ügyfélszolgálat a Vevő igényére árajánlatot vagy megrendelőt küld, ami tartalmazza: a Vevő által megrendelt tételeket, darabszámukat, az árat, szállítási határidőt, és jelen ÁSZF elérhetőségét. Megrendelés esetén megrendelési azonosító számot kap a megrendelő.

Amennyiben a megrendelt áruk készleten vannak, az ügyfélszolgálat díjbekérőt is küld a Vevőnek a megrendelő mellé.
Amennyiben a megrendelt áru készlethiányos és beszerzésre vár, az ügyfélszolgálat 25% előlegről küld díjbekérőt a Vevőnek. A készlethiányos és beszerzésre váró áru esetén a 25% előleg megfizetése az áru beszállításának feltétele. Hitelkeret nem használható fel a készlethiányos és beszerzésre váró áru előlegéhez.

A Vevő a megrendelő aláírt visszaküldésével (scannelt elektronikus levél, fax, vagy postai levél), vagy a rendeléshez tartozó díjbekérő határidőre történő megfizetésével visszavonhatatlanul elfogadja a megrendelőn lévő feltételeket, árakat és az ÁSZF rendelkezéseit, és a megrendelés létrejön.

A megrendelést tartalmazó dokumentum tartalmi ellenőrzése a megküldés után a Vevő feladata.

Amennyiben a díjbekérő teljes összege nem kerül átutalásra a fizetési határidőig, úgy a megrendeléskor a vállalatirányítási rendszerben rögzített termékmennyiségek foglalása megszűnik, és a megrendelés törlésre kerül.

 1. Árak és árazás

A Vevők (nagykereskedelmi partnerek) az árainkat időszakosan kiküldött árlistákból ismerhetik. Az új árlista kiküldése után a korábbi árlisták és akciók hatálya megszűnik.
Az árlistában a termékek ára forintban kerülnek feltüntetésre. Az árlista nettó árakat tartalmaz.

Árváltozás esetén az 5. pont szerint már visszavonhatatlanul elfogadott megrendelésekre nem vonatkoznak az új árak.

Euróban is van lehetőség fizetésre, ekkor az eurós árakat az ügyfélszolgálat határozza meg, és küldi meg a Vevőnek.

 1. Az áru átvétele és raktározása

Az elfogadott megrendelések átvételére az ügyfélszolgálattal történt egyeztetés után van lehetőség. Az áru átvétele történhet a Társaság székhelyén, raktáraiban, vagy az áru szállításával (szállítónak történő átadással). Szállítás esetén a Társaság teljesítése a Vevő felé a szállítmányozónak / fuvarozónak történő átadáskor megvalósul. A szállítás során keletkezett esetleges károkért, sérülésekért a szállítmányozó / fuvarozó felel, és ennek esetleges ügyintézése vagy biztosítási eljárása a szállítást megrendelő fél felelőssége.  

Személyes vagy szállított áruátvétel esetén a Vevő felelős átnézi az átvett árut, és aláírásával igazolja, hogy megfelelő árut és a megfelelő darabszámban vette át, vagy már a szállítólevélen jeleznie kell az esetleges hibát, hiányosságot, sérülést. Utólagos reklamációt vagy a Társaság csak különleges esetben tud vizsgálni maximum 3 munkanapon belül, a vizsgálat azonban nem jelenti a reklamáció vagy vitatás elfogadását.

Az áru átvételére a Társaság székhelyén / telephelyén munkanapokon 8:30 és 16:30 között van lehetőség.
A Társaság feltételekkel és nem kötelező jelleggel lehetőséget biztosít munkanapokon reggel 7:30-tól történő áruátvételre is, ha

A Vevőnek a megrendelt árut amennyiben készleten van, 14 naptári napon belül át kell vennie vagy az elszállításról gondolkodnia kell.
Ha a megrendelt áru készlethiányos, akkor az ügyfélszolgálatnak az áru megérkezéséről szóló tájékoztatását követő 14 naptári napon belül kell a Vevőnek átvenni a terméket vagy az elszállításról gondolkodni.

14 napon túli raktározás esetén a Társaság raktározási díjat számít fel, melynek díja nettó 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díjnál a napelemek esetén raklap alapú a tárolási díj (1,8 m2) minden egész és töredék raklap esetén is egész raklapként számolva, inverter és rögzítés esetén pedig EUR raklap alapú (0,96 m2) a tényleges szállításra képes EUR raklapok számával arányosan, alusínek esetén 0,03 m2/sín-métere alapon számolva.  

Újracsomagolási díj: amennyiben a Vevő kérte a rendelés összekészítését, és az már a raktárunkba szállításra előkészítésre került, majd ezt követően történik módosítás a megrendelés számában, tárgyában, vagy az elszállítás végső mennyiségében a Vevő kérésére, akkor a Társaság újracsomagolási díjat számol fel, melynek díja 3000 Ft/érintett raklapok vagy kötegek száma.

Áru át nem vétele a kért időpontban: amennyiben a Vevő kérte a rendelés összekészítését, és az előkészítésre került, majd ezt követően a vevő a kért időpontban mégsem veszi át az árut, az összekészítés utáni 2. naptól raktározási díjat számítunk fel, a 14 napon túli raktározási díjjal megegyező mértékben.

Az áru visszavétele esetén a Társaság adminisztratív és logisztikai költségeire visszáru-díjat számol fel, amely rögzítés esetén az áru nettó árának 10%-a, napelem és inverter esetén az áru nettó árának 5%-a, és feltétele, hogy eredeti csomagolásban és sértetlenül, és nem használt állapotban kerüljön vissza az áru az ügyfélszolgálathoz. A visszavett áru esetén Vevő állít ki számlát a Társaság által kiállított szállítói rendelés szerinti megnevezésben és összegben, 8 napos átutalási határidővel. Azonnal beszámításra nincs lehetőség.

 1. A tulajdonjog fenntartása

Az áru a vételár teljes kifizetéséig a Társaság tulajdonát képezi. A Vevő köteles tűrni a Társaság fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges intézkedéseit.

 1. Jótállás, garancia, műszaki megfelelőség és dokumentációk

A Társaság a gyártók által nyújtott garanciális feltételek szerint nyújt garanciát, melynek feltételeit napelem és inverter esetén a számlával együtt kiállított garancialevél tartalmazza. A rögzítési és AC, DC villamossági villamossági termékekre nem kerül kiállításra külön garancialevél. K2 rögzítés esetén a garancia 12 év, DC villamossági termékekre 1 év, a gyártó garanciális feltételeinek és használati és telepítési útmutatójának betartásának feltételével.

A garanciális igény érvényesítésének helye a Társaság székhelye, vagy a garancialevélen vagy a gyártó weboldalán feltüntetett szakszerviz. Amennyiben a gyártó Magyarországon szervízhálózatot tart fent, abban az esetben a Társaság nem köteles eljárni a garanciális igény (javítás vagy csere) esetén.

A tervezés és kiosztás, így rendszer-megfelelőség, illetve a rögzítési darabszám és műszaki, statikai megfelelőség ellenőrzése a megrendelő feladata és felelőssége.

A napelemek és inverterek német/angol nyelvű használati és telepítési utasítással kerülnek vagy netes letöltéssel szállításra, melyek fordítása nem a Társaság feladata – kivétel azoknál a termékeknél, ahol a gyártó biztosít magyar nyelvű használati és telepítési utasítást.

 1. A szerződés megszüntetése

A Vevő a visszaigazolt és elfogadott megrendelést raktáron tartott tételek esetén 1%-os lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le, mely az előlegből kerül levonásra és adminisztrációs költségként kerül számlázásra.
A raktáron nem lévő tételeket csak abban az esetben mondhatja le a Vevő, ha a Társaság beszállítói partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását, és ebben az esetben a Vevő köteles az esetleges felmerülő szállítási és egyéb költségeket is megfizetni az 1%-os lemondási díjon túl.
A Társaság jogosult elállni egyoldalú nyilatkozatával az adásvételtől / szállítási szerződéstől, vagy a szállítást további biztosítékok nyújtásához kötni, ha a Vevővel szemben csőd-, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési, adószám-törlési, végrehajtási- vagy más, a fizetőképességét érintő jogi eljárás indult.  

 1. Adatkezelés

A Vevő az azonosításához, cégadatai ellenőrzéséhez, működésének megítéléséhez kapcsolódóan hozzájárul, hogy adatait a Társaság a jogszabályi előírások és a Társaság adatkezelési szabályzata (1. sz. melléklet) betartása mellett kezelje és ellenőrizze.

A Vevő elfogadja és hozzájárulását adja, hogy esetleges fizetési késedelméről a Társaság értesítse a céginformációs és hitelbiztosítási partnereit.

A Társaság az általa nyilvántartott személyes adatokról az Vevőnek kérésére köteles az Vevő saját adatairól felvilágosítást adni.  Amennyiben a Vevő a Társaság által kezelt adataiban bekövetkezett változást a
Társaság felé nem jelenti be, úgy a Vevő mulasztásának időtartamára a Társaság mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.

A Társaság az általa nyilvántartott adatokat csak az 1. sz. melléklet szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti. A Társaság az Vevő adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 1. sz. melléklet szerint teljesíthet. A Társaságot külön jogszabályok alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Társaság tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

 1. Az ÁSZF módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa a hatályos ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a Vevőt legalább a változások hatályba lépése előtt 15 nappal elektronikus levélben tájékoztatja, a változásokra vonatkozó adatokkal és az új ÁSZF elérhetőségével Az ÁSZF esetleges módosítása a már folyamatban lévő megrendeléseket nem érint. Amennyiben a Vevő az új Általános Szerződési Feltételeket és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 napon belül igazolható módon, írásban közölnie kell a Társasággal azt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követően a Vevő a számlát kiegyenlíti, az a Vevő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősülnek.

A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

Budapest, 2020. november 10.

Manitu Solar Kft.