Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Manitu Solar Kft. (a továbbiakban: Társaság) nagykereskedelmi tevékenységének és szolgáltatásainak feltételeit tartalmazza. Az ÁSZF a Társaság által forgalmazott termékek értékesítése során az ügyfeleivel kötött minden adásvételi / szállítási szerződésre irányadó, amennyiben az érintett felek írásban eltérően nem állapodtak meg. A jelen ÁSZF a keltezésnél érvényes napon lép hatályba.

1. A Társaság adatai:

      nagyker@manitusolar.hu
      (a továbbiakban egységesen: Ügyfélszolgálat)

2. A tevékenységi kör meghatározása

Napelemek és fotovoltaikus rendszerek alkatrészeinek nagykereskedelme.

3. A vevői kör meghatározása

A Társaság vevői körébe tartozónak tekinti a napelemes rendszerek kivitelezésével foglalkozó gazdasági társaságokat és egyéni vállalkozókat, amelyek / akik tevékenységi körében a villanyszerelés, egyéb villamos berendezések kereskedelme és napelemes szerelés megtalálható. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a tevékenységi kör meglétéről meggyőződjön. A Társaság rögzíti, hogy a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyek irányába nem értékesít árukat a nagykereskedésében, ezért a jogügyletekre nem alkalmazandó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet. A továbbiakban a fenti vevői körbe tartozó személy: Vevő.

4. Az adásvételi / szállítási szerződés létrejötte

A Vevő telefonon, elektronikus levélben vagy személyesen adhatja le a rendelési igényét az ügyfélszolgálaton. Az ügyfélszolgálat a Vevő igényére árajánlatot vagy megrendelőt küld, ami tartalmazza: a Vevő által megrendelt tételeket, darabszámukat, az árat, szállítási határidőt, és mellékletben jelen ÁSZF-et. Megrendelés esetén megrendelési azonosító számot kap a megrendelő.

Amennyiben a megrendelt áruk készleten vannak, az ügyfélszolgálat díjbekérőt is küld a Vevőnek a megrendelő mellé.
Amennyiben a megrendelt áru készlethiányos és beszerzésre vár, az ügyfélszolgálat 25% előlegről küld díjbekérőt a Vevőnek. A készlethiányos és beszerzésre váró áru esetén a 25% előleg megfizetése az áru beszállításának feltétele. Hitelkeret nem használható fel a készlethiányos és beszerzésre váró áru előlegéhez.

A Vevő a megrendelő aláírt visszaküldésével (scanelt elektronikus levél, fax, vagy postai levél), vagy a rendeléshez tartozó díjbekérő megfizetésével visszavonhatatlanul elfogadja a megrendelőn lévő feltételeket, árakat és az ÁSZF rendelkezéseit. 

A megrendelést tartalmazó dokumentum tartalmi ellenőrzése a megküldés után a Vevő feladata.

Amennyiben a díjbekérő teljes összege nem kerül átutalásra a fizetési határidőig, úgy a megrendeléskor a vállalatirányítási rendszerben rögzített termékmennyiségek foglalása megszűnik.

5. Árak és árazás

A Vevők (nagykereskedelmi partnerek) az árainkat időszakosan kiküldött árlistákból ismerhetik. Az új árlista kiküldése után a korábbi árlisták és akciók hatálya megszűnik.
Az árlistában bizonyos termékek ára euróban kerül feltüntetésre, bizonyos termékek forintban kerülnek feltüntetésre. Az árlista nettó árakat tartalmaz.

Árváltozás esetén az 5. pont szerint már visszavonhatatlanul elfogadott megrendelésekre nem vonatkoznak az új árak.

Az euróban megadott árakat a Vevő fizetheti forintban is, ekkor az euró alapú árat a Társaság számlavezető bankjának napi deviza kereskedelmi eladási árfolyamán számolja át forint-árra, és a forint alapú árról díjbekérőt küld. A díjbekérőn meghatározott érvényességi dátumig érvényes az euró alapú ár forint ára, az érvényességi dátum utáni átutalás esetén a vevőszolgálat a forint árat a napi árfolyammal újraszámolhatja. Ha a megrendelt termék ára euró alapő és a Vevő előleget megfizette forintban, akkor az euró-forint árfolyam már nem kerül újraszámolásra a fennmaradó vételár teljesítésénél, és az előlegfizetés napján érvényes deviza árfolyam marad érvényben.

6. Az áru átvétele és raktározása

Az elfogadott megrendelések átvételére az ügyfélszolgálattal történt egyeztetés után van lehetőség. Az áru átvétele történhet a Társaság székhelyén, vagy az áru szállításával (szállítónak történő átadással). Szállítás esetén a Társaság teljesítése a Vevő felé a szállítmányozónak / fuvarozónak történő átadáskor megvalósul. A szállítás során keletkezett esetleges károkért, sérülésekért a szállítmányozó / fuvarozó felel, és ennek esetleges ügyintézése vagy biztosítási eljárása a Vevő feladata.

Személyes vagy fuvarozói áruátvétel esetén a Vevő átnézi az átvett árut, és aláírásával igazolja, hogy megfelelő árut és a megfelelő darabszámban vette át. Utólagos reklamációt a Társaság csak különleges esetben tud vizsgálni maximum 3 munkanapon belül, a vizsgálat azonban nem jelenti a reklamáció vagy vitatás elfogadását.

Az áru átvételére a Társaság székhelyén / telephelyén munkanapokon 8:30 és 16:30 között van lehetőség.
A Társaság feltételekkel és nem kötelező jelleggel lehetőséget biztosít munkanapokon reggel 7:00 órától történő áruátvételre is, ha

A Vevőnek a megrendelt árut (amennyiben van készleten), 14 naptári napon belül át kell vennie vagy az elszállításról gondoskodnia kell.
Ha a megrendelt áru készlethiányos, akkor az Ügyfélszolgálatnak az áru megérkezéséről szóló tájékoztatását követő 14 naptári napon belül kell a Vevőnek átvenni a terméket vagy az elszállításról gondoskodni.

14 naptári napon túli raktározás esetén a Társaság raktározási díjat számít fel, melynek díja nettó 1000 Ft/m2/nap. A raktározási díj kiszámításánál, a napelemek esetén raklap alapú a tárolási díj (1,8 m2) (minden egész és töredék raklap esetén is egész raklapként számolva), inverter és rögzítés esetén pedig EUR raklap alapú (0,96 m2) raktározási díj kerül felszámításra, a tényleges szállításra képes EUR raklapok számával arányosan.

Az áru visszavétele esetén a Társaság adminisztratív és logisztikai költségeire visszáru-díjat számol fel, amely rögzítés esetén az áru nettó árának 10%-a, napelem és inverter esetén az áru nettó árának 5%-a, és feltétele, hogy eredeti csomagolásban és sértetlenül, és nem használt állapotban kerüljön vissza az áru az Ügyfélszolgálathoz.

7. A tulajdonjog fenntartása

Az áru a vételár teljes kifizetéséig a Társaság tulajdonát képezi. A Vevő köteles tűrni a Társaság fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett szükséges intézkedéseit.

8. Jótállás, garancia, műszaki megfelelőség és dokumentációk

A Társaság a gyártók által nyújtott garanciális feltételei szerint nyújt garanciát, melynek feltételeit napelem és inverter esetén a számlával együtt kiállított garancialevél tartalmazza. A rögzítési és DC villamossági termékekre nem kerül kiállításra külön garancialevél. K2 rögzítés esetén a garancia 12 év, DC villamossági termékekre 1 év, a gyártó garanciális feltételeinek, valamint használati és telepítési útmutatójának betartásának feltételével.

A garanciális igény érvényesítésének helye a Társaság székhelye, vagy a garancialevélen, illetve a gyártó weboldalán feltüntetett szakszerviz. Amennyiben a gyártó Magyarországon szervizhálózatot tart fent, abban az esetben a Társaság nem köteles eljárni a garanciális igény (javítás vagy csere) esetén.

A tervezés és kiosztás, a rendszer-megfelelőség, a rögzítési darabszám, valamint a műszaki, statikai megfelelőség ellenőrzése is a megrendelő feladata és felelőssége.

A napelemek és inverterek német/angol nyelvű használati és telepítési utasítással kerül szállításra, melyek fordítása nem a Társaság feladata –azon termékek kivételével, amelyeknél a gyártó biztosít magyar nyelvű használati és telepítési utasítást.

9. A szerződés megszüntetése

A Vevő a visszaigazolt és elfogadott megrendelést - raktáron tartott tételek esetén - 1%-os lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le, mely az előlegből kerül levonásra és adminisztrációs költségként kerül kiszámlázásra.
A raktáron nem lévő tételeket csak abban az esetben mondhatja le a Vevő, ha a Társaság beszállítói partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását, és ebben az esetben a Vevő az 1%-os lemondási díjon túl köteles az esetleges felmerülő szállítási és egyéb költségeket is megfizetni.
A Társaság egyoldalú nyilatkozatával jogosult elállni az adásvételtől / szállítási szerződéstől, vagy a szállítást további biztosítékok nyújtásához kötni, ha a Vevővel szemben csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, adószám-törlési, végrehajtási- vagy más, a fizetőképességét érintő jogi eljárás indult.  

10. Adatkezelés

A Vevő az azonosításához, cégadatai ellenőrzéséhez, működésének megítéléséhez kapcsolódóan hozzájárul, hogy adatait a Társaság a jogszabályi előírások és a Társaság adatkezelési szabályzata (1. sz. melléklet) betartása mellett kezelje és ellenőrizze.

A Vevő elfogadja és hozzájárulását adja, hogy esetleges fizetési késedelméről a Társaság értesítse a céginformációs és hitelbiztosítási partnereit.

A Társaság az általa nyilvántartott személyes adatokról az Vevőnek kéréséreköteles az Vevő saját adatairól felvilágosítást adni.  Amennyiben az Vevő a Társaság által kezelt adataiban bekövetkezett változást a
Társaság felé nem jelenti be, úgy az Vevő mulasztásának időtartamára a Társaság mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.

A Társaság az általa nyilvántartott adatokat csak az 1. sz. melléklet szerinti időtartamig tárolhatja, őrizheti, kezelheti.
A Társaság az Vevő adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak az 1. sz. melléklet szerint teljesíthet.
A Társaságot külön jogszabályok alapján adatvédelmi és titoktartási kötelezettség terheli. Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Társaság tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

11. Az ÁSZF módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa azzal, hogy bármely ÁSZF rendelkezés megváltoztatása esetén a változásról a Vevőt legkésőbb a változások hatályba lépése előtt 15 naptári nappal elektronikus levélben tájékoztatja, a változásokra vonatkozó adatok és az új ÁSZF elérhetőségének megadásával. Az ÁSZF esetleges módosítása a már folyamatban lévő megrendeléseket nem érint. Amennyiben a Vevő az új Általános Szerződési Feltételeket és módosításait nem fogadja el, ez nem mentesíti őt a folyamatban lévő szolgáltatás ellenértékének a megfizetése alól, azonban a számla esedékességétől számított 8 naptári napon belül igazolható módon, írásban közölnie kell a Társasággal azt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, illetőleg azok valamely módosítását nem fogadja el. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és azok módosítását követően a Vevő a számlát kiegyenlíti, az a Vevő részéről az Általános Szerződési Feltételek és módosításaik kifejezett elfogadásának minősül.

A jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseire a Ptk. 6:77-6:81 §-ai az irányadóak.

Budapest, 2018. május 24.

Manitu Solar Kft.